นโยบาย

 

บริษัท คิง-กู๊ด เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

นโยบายการบริหารบริษัทและแผนธุรกิจ

  • รักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยงานบริการที่ดีที่สุด
  • ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การควบคุมคุณภาพ และการจัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • วางแผนเพิ่มผลงานใหม่อยู่เสมอๆ รวมไปถึงการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ โดยมุ่งไปที่ลูกค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  • สร้างรากฐานขององค์กรอย่างมั่นคง โดยเริ่มจากการวางระบบการบริหารที่ยั่งยืน
  • รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของโรงงาน เพิ่มความปลอดภัยในด้านของการทำงาน ตามนโยบายบริษัทที่ต้องการให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีในการทำงาน

                                                  

นโยบายสิ่งแวดล้อม

  • ตระหนักถึงลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯโดยดำเนินการส่งเสริมการป้องกัน มลภาวะและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  • ปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆรวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆด้านสิ่งแวดล้อม
  • ประเมินความเสี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินการและส่งเสริมการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้พัฒนาขีดความสามารถและสร้าง จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ต่อสาธารณะชน

นโยบายคุณภาพ

ให้ความสำคัญกับลูกค้าในระดับสูงสุด

โดยพนักงานมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด

มีการป้องกัน แก้ไขปัญหาและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยทีมผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ